WYSZUKAJsearch
od do

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.WAKACJEINFO.PL

1. Postanowienia wstępne
 
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Gościom, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, składanie Ofert i Ogłoszeń, oraz zapytań ich dotyczących.

2. Administrator  umożliwia Użytkownikom i Gościom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.

3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.

4. Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.WAKACJEINFO.pl równoznaczne jest z akceptacją poniższego Regulaminu, który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym Użytkownicy zostają poinformowani przed potwierdzeniem aktywacji usługi:

 1. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym lub
 2. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej lub
 3. podpisując Regulamin dostarczony w wersji papierowej.

2. Definicje
 
1. Administrator – WAKACJEINFO.PL Rafał Ptasiński z siedzibą w Elblągu, przy ul. Rybackiej 30-31/3, kod 82-300 Elbląg, NIP: 5782800012 adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 501182729.

2. Serwis wakacjeinfo.pl – internetowy serwis, działający w domenie wakacjeinfo.pl, prowadzony przez Administratora.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała pełnej rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Aktywny Użytkownik – Użytkownik, którego prawidłowość danych została zweryfikowana przez Administratora i który dokonał pełnej aktywacji Konta i opłacił Abonament na zasadach określonych w Regulaminie, w czasie na jaki opłacony został Abonament.

5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała uproszczonej rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Lokal – dom, apartament, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie wakacjeinfo.pl

7. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8. Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Administratora.

9. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem Lokalu zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

11. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.

12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika lub Gościa ogłoszenie dotyczące oferowanych lub poszukiwanych usług, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, itd., z wyłączeniem Ofert, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 
3. Warunki korzystania z Wakacjeinfo.pl
 
3.1 Ogólne warunki korzystania z Wakacjeinfo.pl

1. Warunkiem technicznym korzystania z Wakacjeinfo.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.

2. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik i Gość są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

3. Materiały zamieszczone przez Wakacjeinfo.pl, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Wakacjeinfo.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów Wakacjeinfo.pl w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Wakacjeinfo.pl w prowadzonych przez Wakacjeinfo.pl serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Wakacjeinfo.pl do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu oraz Usługi Strony WWW, utworów. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty lub zmiany treści w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Dane w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w Serwisie w przypadku, gdy: 

 • treść zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe,
 • treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
 • treść została dodana przez właściciela Lokalu lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,
 • treść zawiera odnośniki do innych stron,
 • treść narusza interesy Serwisu,
 • treść narusza dobre imię Serwisu,
 • treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
 • treść jest podpisana ciągiem przypadkowych znaków,
 • treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc,
 • ocena zamieszczona przez Gościa jest, w całości bądź w części, nie związana merytorycznie z oceną Lokalu lub Oferty.

8. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści, oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona treść, ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.  

9. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona treść, ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.

10. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:

 1. Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
 2. Dane kontaktowe uprawnionego;
 3. Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
 4. Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
 5. Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
 6. Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
 7. Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
 8. Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
 9. Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.

11. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 10 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu: Wakacjeinfo.pl ul. Rybacka 30-31/3, 82-300 Elbląg.

3.2 Zasady uczestnictwa
 
1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,  ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.

3. Publikacja Ofert jest dostępna jedynie dla Aktywnych Użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji w Serwisie, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Wakacjeinfo.pl i opłacili Abonament. Po okresie obowiązywania Abonamentu Oferta może pozostać w serwisie, przy czym będzie to Oferta nieaktywna.

4. Warunkiem publikacji Ofert w ramach Wakacjeinfo.pl jest  utworzenie Konta w drodze rejestracji pełnej. Rejestracja pełna polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownika zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego. Użytkownik, który dokonał Rejestracji pełnej, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, może korzystać z Serwisu, jednak nie ma dostępu do funkcjonalności związanych z publikacją Ofert. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Serwis, w szczególności publikacji Ofert musi dokonać Rejestracji pełnej i pełnej aktywacji Konta na zasadach określonych w Regulaminie i przejść proces weryfikacji prawidłowości danych Użytkownika przez Serwis. Ze względu na politykę Wakacjeinfo.pl dotyczącą oferowania usług o możliwie wysokiej wiarygodności, warunkiem dokonania aktywacji jest przedłożenie do wglądu serwisowi Wakacjeinfo.pl dokumentów potwierdzających tożsamość osoby dokonującej rejestracji lub fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej pod adresem podanym jako adres Lokalu. Osoba fizyczna powinna przedłożyć do wglądu dowód osobisty, a w razie prowadzenia działalności gospodarczej ponadto wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON. Jeżeli z przedstawionych dokumentów nie wynika fakt prowadzenia działalności pod adresem Lokalu, Serwis może żądać przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo Użytkownika do danego Lokalu, np. aktu notarialnego, umowy najmu.

5. Rejestracja uproszczona opiera się na wypełnieniu formularza rejestracyjnego Gościa z danymi podstawowymi tj. adresem e-mail, hasłem, imieniem i nazwiskiem, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Wakacjeinfo.pl. Gość, który dokonał rejestracji uproszczonej może korzystać z Serwisu w zakresie wynikającym z Regulaminu, ale nie może publikować Ofert.

6. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

7. Z chwilą dokonania potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika lub Gościa zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Użytkownik lub Gość będący Konsumentem może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować serwis Wakacjeinfo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. Użytkownik i Gość zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.

10. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika lub Gościa.

11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym do działania w jego imieniu.

12. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, co musi zostać wykazane stosownymi dokumentami.

13. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne. Użytkownikom oraz Gościom przysługuje w każdej chwili prawo do żądania usunięcia konta utworzonego w Serwisie.

14. Użytkownik i Gość przyjmują do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami.

15. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Gościa nie będącego Konsumentem,  Administrator może zawiesić jego Konto.
 
3.3. Poczta

1. Administrator udostępnia Użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą dostęp przez panel administracyjny do korespondencji prowadzonej przez Użytkowników z Gośćmi w ramach podanego przez Użytkownika adresu e-mail (Poczta). Warunkiem korzystania z Poczty jest dokonanie przez Użytkownika pełnej aktywacji Konta.

2. Każde zapytanie wysyłane przez Gościa poprzez Serwis jest przetwarzane przez Serwis i rejestrowane w bazie Serwisu. W takim przypadku Użytkownik otrzymuje powiadomienie o nowym zapytaniu ze strony Gościa z linkiem do panelu administracyjnego, gdzie za pomocą odpowiednich formularzy może udzielić odpowiedzi. Na tym etapie Użytkownik nie otrzymuje numeru telefonu i adresu e-mail Gościa. Użytkownik może udzielić odpowiedzi na zapytanie przez Pocztę poprzez napisanie wiadomości ręcznie bądź za pomocą przygotowanych przez Serwis szablonów odpowiedzi (np.  automatyczna odpowiedź o braku dostępności). Zabrania się umieszczenia przez Użytkowników w odpowiedziach wszelkich linków do zewnętrznych stron internetowych Użytkownika (z wyłączeniem stron będących w subdomenie Serwisu). W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w korespondencję prowadzoną przez Użytkownika z Gościem.
 
 
4. Zasady korzystania z Ofert
 
4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert
 
1. W ramach umowy, Aktywny Użytkownik udostępnia w Serwisie za pomocą panelu administracyjnego Ofertę, będącą informację handlową obejmującą Dane:

 1. nazwę własną Lokalu,
 2. opis główny Lokalu,
 3. do 100 zdjęć Lokalu,
 4. dane teleadresowe Lokalu,
 5. oznaczenie lokalizacji Lokalu na mapie,
 6. cennik Lokalu,
 7. profil właściciela Lokalu

2. Przedmiotem Oferty może być jeden Lokal. Użytkownik może publikować w ramach Serwisu więcej niż jedną Ofertę, przy czym dla każdego z Lokali będących przedmiotem tych Ofert przypisany jest odrębny numer ID.

3. Dokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian Danych za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany Lokalu będącego przedmiotem Oferty pod danym ID.

4. Użytkownik nie może w ramach Wakacjeinfo.pl zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Oferty, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.

5. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego treści opublikowanych przez Użytkownika, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni Wakacjeinfo.pl i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach danych:

 1. skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI
 2. kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,
 3. elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ,
 4. odnośników do stron internetowych,
 5. formularzy kontaktowych.


4.2 Opłaty
 
1. Użytkownik może korzystać z usług serwisu Wakacjeinfo.pl polegających na udostępnianiu Ofert w ramach umowy po dokonaniu pełnej rejestracji, weryfikacji danych i uprzednim opłaceniu Abonamentu w Serwisie Wakacjeinfo.pl.

2. Ceny Abonamentu znajdują się na stronie w zakładce „Cennik”: https://www.wakacjeinfo.pl/oferta_cenowa.html. Ceny abonamentu wskazane w Cenniku dotyczą publikacji jednej Oferty w ramach Serwisu.

3. Abonament uprawnia do korzystania z usługi publikacji Oferty w Serwisie przez czas określony, wskazany w Cenniku. Publikacja Oferty Użytkownika dokonywana jest przez Serwis przez czas określony, tj. okres, na jaki został wykupiony Abonament. Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci usunięcia części danych teleadresowych.

4. W okresie promocyjnym określonym w Cenniku Użytkownik nie ma możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu. Zakres funkcjonalności wynika każdorazowo z treści zawartej umowy.

5. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności.

6. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunki Administratora. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.

7. W przypadku rezygnacji z publikacji Oferty lub odstąpienia od umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu nie podlega zwrotowi. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za nie wykorzystany okres Abonamentu.

8. W ramach Abonamentu może zostać przyznany Użytkownikowi baner reklamowy z logo serwisu Wakacjeinfo.pl.

4.3  Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres Wakacjeinfo.pl Rafał Ptasiński 82-300 Elbląg ul. Rybacka 30-31/3.

2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku reklamujących nie będących Konsumi Wakacjeinfo.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Reklamujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.
 
5. Postanowienia końcowe
 
1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronach internetowych Wakacjeinfo.pl. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo  do rozwiązania umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. W takiej sytuacji Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje zwrot opłat poniesionych na rzecz Serwisu Wakacjeinfo.pl, proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Wakacjeinfo.pl świadczeń. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Wakacjeinfo.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym w punkcie 1 powyżej.  

4. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Administratora nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Przetwarzanie danych i polityka prywatności

1. Dane osobowe Użytkowników i Gości są przetwarzane przez Administratora jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych Regulaminem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W celu korzystania z usług Serwisu niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa, adres, telefon, adres e-mail. Przy rejestracji uproszczonej Gość podaje swój adres e-mail, w takim przypadku możliwe jest korzystanie z Serwisu przez Gościa w sposób anonimowy lub przy użyciu pseudonimu.

3. Użytkownik lub Gość może oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu w celu przesyłania informacji handlowej, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi.

4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych w celach marketingowych. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej oraz na komunikację na podany numer telefonu dotyczącą spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w nakażą Administratorowi usunięcie swoich danych z jego bazy. Użytkownicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez Google poprzez umieszczenie tego adresu na liście klientów Adwords. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę.

5. Za datę złożenia oświadczenia przez Użytkownika uważa się datę aktywacji w serwisie Wakacjeinfo.pl lub aktywacji Usługi Strony WWW. 


7. Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

8. Wakacjeinfo.pl może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Wakacjeinfo.pl jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Wakacjeinfo.pl lub jeśli swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Wakacjeinfo.pl czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem. 

10. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Administrator udostępnia dane Użytkowników, konieczne ze względu na świadczone usługi.

11. Rejestrując Konto w Wakacjeinfo.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wakacjeinfo.pl plików „cookies”, o ile Użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z Wakacjeinfo.pl. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Wakacjeinfo.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Wakacjeinfo.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

Polecane

Ostatnio dodane

Ośrodek NEPTUN położony jest na 4 ha płaskim, zagospodarowanym terenie
Jesteśmy w małej miejscowości Jantar nad brzegiem morza.............
Stylowy Pensjonat w mieście zregeneruje twoje siły.
Ośrodek wypoczynkowy w samym sercu lasu sosnowego.
  © 2017 Wakacjeinfo.pl